Brunnsparken kommer fortsätta vara stadsdelspark

Brunnsparken har de senaste åren diskuterats flitigt av såväl politiker som örebroare. Efter medborgardialogen om Brunnsparken föreslås nu att Brunnsparken ska fortsätta vara en stadsdelspark. Förslaget innebär bland annat att fler ska få tillgång till parken och att det kulturhistoriska värdet i parken bevaras. Därför hoppas Örebro kommun nu på förslag från företag, föreningar och enskilda som vill driva verksamhet i Brunnsparken i framtiden.

Sommaren 2016 diskuterades Stadsbyggnadskontorets förslag på planprogram för Brunnsparken skulle kunna utvecklas. Det ena alternativet i förslaget var att Brunnsparken skulle fortsätta vara en stadsdelspark och det andra alternativet var att det skulle byggas bostäder inne i Brunnsparken. Under samrådet skickade många örebroare in synpunkter. De flesta föredrog att Brunnsparken skulle vara en stadsdelspark och det är också den inriktning som Örebro kommun arbetar vidare med.

 – Vi är glada för att så många deltog i medborgardialogen. Det var viktigt för oss att få till en bra dialog om Brunnsparken eftersom att det är en speciell plats som så många örebroare har minnen från och tankar om. Nu är utmaningen att fylla parken med aktiviteter, säger Björn Sundin (S) ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Det är tydligt att något måste ske, Brunnsparken är för viktig och för mycket värd för Örebro för att inte användas mer än idag. Målet är att fler människor ska röra sig i Brunnsparken och göra parken mer attraktiv. I framtiden kommer den fylla flera funktioner: som park, som en plats för rekreation och framförallt som ett område för aktiviteter. Det finns redan idag mycket viktig verksamhet, till exempel danserna i Regnbågen, men det måste hända mer än två stora musikfestivaler per år för att Brunnsparken åter ska bli en park för ”alla örebroare”.

– Vi hoppas att företagare och föreningar vill vara med och utveckla Brunnsparken. Det är bra om fler kommer med idéer om vilka aktiviteter som kan finnas i Brunnsparken, säger Hannah Ljung (C) vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

– Förslaget är en bra kompromiss. Det är kul att vi lyckas med att både bevara Brunnsparkens kulturhistoriska värde och ändå utveckla parken så att den blir tillgänglig för fler, säger Ingalill Bergensten (KD) presidieledamot Programnämnd samhällsbyggnad.

Det pågår nu diskussioner inom såväl kommunen som mellan kommunen och andra aktörer för att ta fram spännande idéer som kan locka fler människor till Brunnsparken.

facebook Twitter Email