Sjuksköterskesituationen för hemsjukvården löst

Sjuksköterskebemanningen i Örebro kommuns hemsjukvård har liksom tidigare år varit problematisk inför sommaren. I år har situationen i hemsjukvårdsenhet Nordost varit svårast att lösa. Den är nu löst och inför hösten har ett flertal nya sjuksköterskor rekryterats. All hemsjukvård i Örebro kommun drivs i kommunal regi. Hemsjukvården har således i uppgift att stötta patienter hos samtliga utförare inom hemvården, kommunal såväl som privata.

Bemanningen i allmänhet, och sommarbemanningen i synnerhet, är ett nationellt problem inom flera yrkeskategorier i vården. Sommarbemanningen för hemsjukvården i Örebro kommun är löst bl.a. genom samarbete och samutnyttjande av de resurser som redan finns i verksamheten. Hemsjukvården är indelad i tre geografiska avdelningar och Nordost får stöd från Väster och Sydost 1-16 juli. Varje enhet har också en särskilt framtagen handlingsplan för att hantera de situationer som kan uppkomma under sommaren.

– Det är glädjande att vi har en lösning över sommaren, men det viktigaste är långsiktigheten. Vi ser ett trendbrott i rekryteringen av sjuksköterskor, och det är viktigt. Till området med flest antal sjuksköterskevakanser har ett flertal sjuksköterskor anställts som börjar till hösten, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Det viktigt att vi att vår personal får arbeta med sådant de är utbildade för. Det bidrar till att arbetet känns meningsfullt och att vi tar tillvara medarbetares kompetens på bästa sätt. Sjuksköterskor ska inte arbeta med uppgifter som andra yrkeskategorier kan utföra, som till exempel schemaläggning och bemanning. Detta är ett led i att bli en mer attraktiv arbetsgivare, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

Patientsäkerheten är av yttersta vikt och kommunen kommer därför att fortsätta ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag om det inte finns egna sjuksköterskor att bemanna med. De långsiktiga målsättningen är att rekrytera egen personal och minska mängden inhyrd personal. Semesterperiodens arbete kommer att utvärderas direkt efter sommaren i dialog med sjuksköterskorna och utifrån det kommer en handlingsplan tas fram inför nästa sommar.

– Vi påbörjar ett gemensamt arbete redan i höst för att hitta bättre lösningar för nästa sommar. Rekrytering av sjuksköterskor är prioriterat eftersom det ger ett bättre utgångsläge inför sommaren och det förbättrar såväl arbetsmiljö som ekonomi. Ytterst handlar detta om att säkerställa patientsäkerheten, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd med ansvar för Social Välfärd.

facebook Twitter Email