Klart med satsning på socialpedagoger i förskola och skola

På Programnämnd Barn och utbildnings sammanträde fattas idag beslut om att satsa 3 miljoner kronor på att anställa socialpedagoger i förskolan och skolan. Programnämnden satsar även ytterligare cirka 1,2 miljoner kronor för att göra en kartläggning av områdets kompetensförsörjning. Satsningarna sker inom ramen för ”Skolutveckling tillsammans – Topp 25 2025”

Två skolor i Örebro kommun har identifierat behov av att anställa socialpedagoger. Den ena av skolorna vill anställa en socialpedagog för att öka chanserna för ett lyckat samarbete mellan elevhälsa, lärare, elev och hemmet. Den andra skolan ser möjligheter att använda en socialpedagog som ett stöd i att arbeta mer förebyggande och främjade på skolan med olika typer av trygghetsfrågor.

Utöver dessa två socialpedagoger kommer ytterligare fyra stycken att projektanställas inom förskolan. Om satsningen faller väl ut blir underlaget en del i den bild som förskolor, skolor och förvaltningsledning kan använda vid framtida rekrytering.

– Våra lärare och förskollärare behöver avlastas, och vi behöver fler professioner i både förskolan och skolan. Programnämnden fattade redan förra månaden beslut om att anställa totalt 14 lärarassistenter och heltidsmentorer för detta. Nu tar vi ytterligare ett steg och anställer sex socialpedagoger, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd.

– Vi förväntar oss en rad positiva effekter av att anställa socialpedagoger. De är till för att hjälpa elever med ett stort behov av socialt stöd att komma till skolan, öka deras motivation och hjälpa dem att strukturera vardagen. Både lärare, barn och elever kommer att gynnas om den här satsningen hjälper skolorna och förskolorna att få en bättre lärandemiljö och ökad trygghet, säger Marlene Jörhag (KD), vice ordförande i Programnämnd Barn och utbildning.

Programnämnden beslutar även om en satsning på att kartlägga hur lärarna och förskollärarnas arbetsmarknad ser ut. Det handlar bland annat om att ta reda på av hur de rör sig mellan arbetsplatser och vad som anses vara viktiga faktorer för att man ska vilja jobba kvar på en skola eller förskola under en längre period. Kartläggningen sker i samarbete med Örebro universitet, och resultatet kommer att finnas tillgängligt för både kommunala och fristående skolor.

– Vi har brist på lärare och det är otroligt viktigt att jobba långsiktigt för att rekrytera och behålla lärare och förskollärare. Vi behöver fortsätta jobba för att bli bättre arbetsgivare, och i det arbetet är resultatet av kartläggningen som ska göras mycket viktigt, säger Seydou Bahngoura (C), presidieledamot.

 

För mer information:

Jessica Ekerbring (S): 076-496 85 13
Seydou Bahngoura (C):
070-476 77 80
Marlene Jörhag (KD):
0730298785

 

facebook Twitter Email