Satsning för ökad trygghet och kvalitet

Programnämnd Barn och Utbildning beslutar om satsningar för ökad trygghet och kvalitet på våra förskolor och gymnasieskolor.

Totalt handlar det om en budgetökning på 7,0 miljoner kronor utifrån de ökade skatteintäkter som Kommunstyrelsen tidigare aviserat. Av de medel som riktas till förskolan fördelas 3,4 miljoner till kommunala förskolor och 1,6 miljoner kronor till de fristående.

– Denna kvalitetsförstärkning på totalt 5,0 miljoner kronor gör vi för att kompensera förskolor i socioekonomiskt utsatta områden. Vi vill ge barnen mer likvärdiga förutsättningar för den fortsatta kunskapsutvecklingen, säger Jessica Ekerbring (S), ordförande i Programnämnd barn och utbildning.

– Genom denna satsning hoppas vi kunna bidra till att fler förskolor i dessa områden rekryterar behörig personal, och då främst förskollärare. Medlen kan även användas för att t.ex. erbjuda nuvarande pedagoger mer planeringstid eller på andra sätt bli en mer attraktiv arbetsgivare, säger Marlene Jörhag (KD), vice ordförande i Programnämnd barn och utbildning.

Trygghetsskapande åtgärder på 2,0 miljoner kronor görs även på våra centralt belägna gymnasieskolor. Gymnasienämnden kommer att få 1,5 mnkr för detta och de fristående gymnasieskolorna får ansöka om medel motsvarande 0,5 miljoner kronor för liknande åtgärder.

-Satsningen är mycket välkommen. Konkret kan den till exempel innebära fler vuxna, rastvakter och andra insatser som ökar tryggheten för eleverna på våra centrala gymnasieskolor, säger Seydou Bahngoura (C), presidieledamot Programnämnd barn och utbildning.

Tidigare har 2,0 miljoner för utökning av El Sistemas verksamhet beviljats samt 2,0 miljoner för tryggad fysisk miljö i våra skolor, med betoning på duschväggar i idrottshallarnas omklädningsrum.

Även familjecentralerna får en förstärkning på sammanlagt 1,5 miljoner, varav hälften kommer från Programnämnd Barn och Utbildning.

facebook Twitter Email