Regeringssatsning ger miljoner till Örebro för att minska segregationen och öka jämlikheten

Regeringen har idag presenterat en långsiktig strategi mot segregation samt hur fördelningen av de medel som regeringen avsatt till arbetet kommer se ut. Örebro är en av 32 kommuner som under en tioårsperiod kommer kunna ansöka om medel till insatser för att minska segregationen och öka jämlikheten.

För 2018 kommer Örebro att kunna ansöka om 13,4 miljoner kronor och beloppet kommer öka väsentligt kommande år fram till 2027. Då antalet kommuner som kommer ha möjlighet att ansöka om medlen kan komma att revideras är siffrorna fortfarande preliminära men rör sig idag om 43 miljoner för 2019 och 71 miljoner årligen under perioden 2020 till 2027 för Örebros del.

– Segregation handlar till stor del om att människor har ojämlika uppväxtvillkor, levnadsvillkor och livchanser beroende på var de bor. Det är inte acceptabelt att var du växer upp ska avgöra din framtid. Med regeringens satsning kan Örebro ytterligare stärka arbetet mot arbetslöshet, minska bostadssegregationen, öka jämlikheten i skolan och erbjuda fler insatser för en meningsfull fritid, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

Regeringen vill se ett tryggt och hållbart Sverige som håller ihop. Syftet med satsningen är att bryta segregationen och minska klyftorna i Sverige. Med statsbidraget vill regeringen bidra till att förbättra kommunernas förutsättningar att arbeta långsiktigt mot segregation. Pengarna ska gå till exempelvis insatser för ökad trygghet, brottsförebyggande, tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad sysselsättning och att stärka demokratin och det civila samhället.

-Vi kommer behöva göra en långsiktig plan för hur vi på bästa sätt kan använda de pengar vi nu får möjlighet att ansöka om för att de ska göra allra störst nytta. I de arbetet ser jag att det är många parter som kommer behöva samverka, allt från kommunens olika förvaltningar till bostadsbolag, myndigheter och inte minst civila samhället, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

Satsningen går ut på att stärka och öka kommunernas insatser mot segregation och ökade klyftor. Pengarna ska användas till att lyfta områden med exempelvis hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, låg sysselsättningsgrad och lågt valdeltagande. Eftersom det ser olika ut i olika kommuner kommer kommunerna själva kunna påverka vilka insatser som görs utifrån de lokala behoven.

– Mycket görs redan idag på de här området i Örebro men nu ges vi förutsättningar att ytterligare stärka arbetet mot segregationen vilket är glädjande. Eftersom vi vet att det tar tid att vända utvecklingen inom flera av de områden som vi behöver jobba med är det positivt att det är en långsiktig satsning under tio år för att bryta den sociala och geografiska klyvningen, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

Det är ännu för tidigt att säga exakt vilka satsningar som kommer genomföras i Örebro eller vilka områden i kommunen som kommer beröras. Det är dock tydligt att bland annat skolresultat, arbetslöshet, valdeltagande och folkhälsoaspekter skiljer sig åt inom olika geografiska områden av kommunen.

facebook Twitter Email