Nyheter

Kraftfulla åtgärder för att minska effektiviseringarna på skolan

Det budgetbeslut som kommunfullmäktige fattade i höstas får orimliga konsekvenser när Programområde barn- och utbildning ska fatta beslut om hur pengar ska fördelas till skolan och förskolan. Därför kommer Kommunstyrelsen redan på nästa möte fatta beslut om att 30 nya miljoner kronor fördelas till skolområdet. – Jag vill vara tydlig att vi ska värna kärnuppdraget…

Läs mer

Fokus på kompetensförsörjning i Vuxams budget för 2019

I torsdags fattade Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (Vuxam) beslut om verksamhetsplan och budget för 2019. Nämnden har ansvar för bland annat vuxenutbildning, kommunala arbetsmarknadsinsatser samt försörjningsstöd och förfogar över drygt en halv miljard, 544 mkr, till insatser inom sitt ansvarsområde. Verksamhetsplanen för 2019 pekar ut riktningen för året och fokuserar främst på insatser som kan stärka…

Läs mer

Rörelsenätverk ska ge god och jämlik hälsa, samt bidra till social och ekologisk hållbarhet

Fysisk aktivitet har ett väl dokumenterat samband med hälsa. Kunskapsläget kring fysisk aktivitet och dess betydelse för en god hälsa och ett social hållbart samhälle har ökat, men majoriteten av barn, ungdomar, vuxna och äldre når inte upp till den rekommenderade nivån. Örebro kommun initierar ett rörelsenätverk för att stärka arbetet med att främja fysisk aktivitet ytterligare genom att skapa bred samverkan mellan samhällets olika aktörer för att tillsammans samordna och intensifiera arbetet.

Parter i nätverket är Örebro kommun, Region Örebro län, Örebro universitet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Handelskammaren Mälardalen, Örebro läns idrottsförbund, Länsstyrelsen. Länets övriga kommuner kommer att bjudas in. Kommundirektören har utsett hållbarhetschef Katrin Larsson som Örebro kommuns representant i rörelsenätverkets operativa ledningsgrupp. Per-Åke Sörman (C) har utsetts till Örebro kommuns representant i rörelsenätverkets politiska styrgrupp. – Genom denna…

Läs mer
facebook Twitter Email