Mer resurser till förskolor med störst behov

Idag fattas beslut i Programnämnd Barn och utbildning om att förskolans resursfördelningsmodell även ska ta hänsyn till barns vistelsetid i förskolan samt barns olika socioekonomiska förutsättningar. För varje barn får förskolan en viss summa som beräknas utifrån flera olika faktorer. Från och med årsskiftet införs nya parametrar som tar hänsyn till barns vistelsetid i förskolan…

Läs mer

Klart med satsning på socialpedagoger i förskola och skola

På Programnämnd Barn och utbildnings sammanträde fattas idag beslut om att satsa 3 miljoner kronor på att anställa socialpedagoger i förskolan och skolan. Programnämnden satsar även ytterligare cirka 1,2 miljoner kronor för att göra en kartläggning av områdets kompetensförsörjning. Satsningarna sker inom ramen för ”Skolutveckling tillsammans – Topp 25 2025” Två skolor i Örebro kommun…

Läs mer

En miljon till Norrbyparken

Tekniska nämnden beslutade under dagens nämndsammanträde att den så kallade ”parkmiljonen” för 2018 ska användas till Norrbyparken. En större upprustning av parken kommer ske under 2019.

”Parkmiljonen” är en miljon av parkinvesteringsanslaget som tekniska nämnden varje år genom medborgardialog använder till en större upprustning av en park. Norrbyparken är en uppskattad mötesplats som används av många, men som idag har för låg kvalité. – I kommunens nya Grönstrategi har just centrala norr pekats ut som ett område där tillgången till parker…

Läs mer
facebook Twitter Email