Budget 2019

2019 blir ett spännande och utmanande år för Örebro kommun. Den fantastiska utveckling kommunen är inne i syns och märks i örebroarnas vardag. Nya bostäder färdigställs. Nya skolor, förskolor och äldreboenden öppnas. Så kommer det att se ut även de kommande åren och den budget du håller i din hand ska skapa förutsättningar för att detta sker på ett så bra sätt som möjligt, utifrån alla de resurser som finns i vår kommun.

Året vi har framför oss kommer medföra flera nya beslut om att bygga ut välfärden i Örebro kommun. Det kommer också innebära överväganden om att vända på varenda krona som kommunen förfogar över. När fler jobbar i välfärden och när fler lokaler behövs, då måste politiken säkerställa att det finns resurser
för detta på både kort och lång sikt. Kostnaderna ökar snabbt, när välfärden byggs ut i stor utsträckning. Utbyggnaden av denna välbehövliga välfärd måste då tryggas. Det förutsätter att kostnadsutvecklingen kontrolleras på ett bra och balanserat sätt.

De huvudsakliga prioriteringar som arbetet i Örebro kommun ska leda fram till är att minska klyftorna mellan människor på olika sätt samt att stärka skolresultaten. Alla goda krafter inom vår kommun ska ha dessa ambitioner med sig i sina vardagliga insatser. Med minskade klyftor menar vi både att jämna ut
förutsättningarna till ett gott liv mellan olika socioekonomiska grupper, men också göra det enklare att delta i samhällslivet på lika villkor, oaktat vart i kommunen man bor eller vilken bakgrund eller förutsättningar man har. Anledningen till att vi särskilt vill nämna skolans resultat beror på att ett fullgott
gymnasiebetyg är den främsta skyddsfaktorn för ett gott liv.

2019 blir det sista året med en ganska snårig struktur för hur detta dokument, kommunens budget, arbetas fram. Inför år 2020 ska budgeten skapas med FN:s Agenda 2030 som utgångspunkt. De mål som finns i det internationella arbetet för hållbarhet för klimat, miljö, sociala och ekonomiska frågor ska också ligga
till grund för det politiska arbetet i Örebro kommun. Det är en viktig förändring för hur Örebro både ska utvecklas lokalt, samt för hur vi örebroare ska bidra till global hållbarhet och sammanhållning.

Örebro är en kommun som rör sig framåt. Det är en kommun som vågar prova nya vägar och som inte tvekar kring att välfärden kan byggas ut samtidigt som livskvaliteten ökar genom god kultur, ökad trygghet och fler fritidsmöjligheter. Örebro byggs allra starkast när utveckling bejakas istället för att motarbetas och
när arbetet sker i samverkan mellan civila samhället, näringslivet och den offentliga sektorn.

Läs hela budgeten här>>

facebook Twitter Email